View our Interactive Mapping →

An chéad chéim eile

Tabharfar an réiteach bótharbhunaithe is fearr agus an dá réiteach iarnród-bhunaithe ar aghaidh chuig Céim 2 – Roghnú Rogha. Don réiteach bótharbhunaithe, forbróimid roghanna bealaigh laistigh de chonair an N20. Déanfar breithmheas ar na roghanna bealaigh bótharbhunaithe agus ar na roghanna iarnród-bhunaithe i ndáil le cuspóirí an tionscadail chun an rogha iompair is fearr a aithint chun nasc a dhéanamh idir Corcaigh agus Luimneach.

Cuirtear an próiseas sin i láthair i bhFíor 10. Táthar ag súil go n‑aithneofar an rogha is fearr agus go dtabharfar Céim 2 chun críche in 2021. Ceanglaítear sa Chód Caiteachais Phoiblí go ndéanfar cás gnó a fhorbairt mar chuid den scéim, agus ní mór don Rialtas an cás gnó sin a fhaomhadh sular féidir é a fhoilsiú agus a chur faoi bhráid an Bhoird Pleanála. Leanfar den obair air sin sna blianta amach romhainn faoi mar a fhorbrófar an moladh don scéim.

Má bhíonn tuairimí nó dearcadh ar bith agat faoinár gcuid oibre i gCéim 1, iarraimid ort teagmháil a dhéanamh linn le ríomhphost, ar an bhfón, tríd an bpost, nó go pearsanta. Tá ár sonraí teagmhála le fáil sa chuid ‘Déan Teagmháil Linn’.

Figure 10